ความหมายของศาลต่างๆที่เราตั้ง

การตั้งศาลต่างๆนั้นส่วนมาก 90% จะตั้งตามๆคนอื่นคือเห็นตรงนั้นตรงนี้เขาตั้งศาลกันก็คิดจะตั้งบ้างแต่ไม่ได้รู้ความหมายที่แท้จริงของการตั้งศาลเลยว่ามีความหมายอย่างไร น้อยคนมากที่จะมีความเข้าใจใรความหมายของศาลต่างๆก่อนที่จะทำการตั้งศาล วันนี้เว็บไซต์พราหมณ์ดอทเน็ตจะอธิบายความหมายของศาลต่างๆที่เราตั้งๆกันเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้

1.ศาลพระพรหม ท่านมี 4 หน้าคือหน้าเมตตา หน้ากรุณา หน้ามุทิตา และหน้าอุเบกขา ท่านมีคุณสมบัติทั้ง 4 ประการนี้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังและมีความเสมอเหมือนกันกับมนุษย์ทุกๆคน และคุณูปการในด้านการเงินและดลลูกค้ามาจากทิศทั้ง 4 ทำให้ผู้ประกอบการที่มีการตั้งศาลพระพรหมร่ำรวยเจริญก้าวหน้าตามความมุ่งมาตรปรารถนา อีกนัยหนึ่งในแง่มุมมมองของธรรมะก็คือให้เจ้าของบริษัทหรือประธานหรือผู้บริหารในกิจการนั้นๆ เมื่อเวลาไหว้หรือระลึกถึงพระพรหมจะได้มีใจที่หนักแน่นและมี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในลูกนองหรือพนักงานทั้งหลายที่ตนดูแลอยู่

2.ศาลพระภูมิ ท่านเป็นเทพารักษ์ประจำโลกนี้ทำหน้าทีดูแลโลกมนุษย์และบ้านเรือนเขตเคหะสถานที่เราตั้งศาลไม่ให้มีพวกภูตผีปีศาจและวิญญาณร้ายแะสิ่งไม่ดีหรือพวกอมนุษย์ต่างๆมาเบียดเบียนเจ้าของบ้านหรือสถานที่นั้นๆ

3.ศาลตายาย คำว่าตายายนั้นท่านเป็นเจ้าของที่ดินเดิมเจ้าแรกผู้บุกเบิกก่อตั้งสถานที่ผืนดินตรงนั้นมาตั้งแต่บรรพชนตั้งแต่สมัยเก่าก่อนโบราณกาล การตั้งศาลให้ท่านอยู่คือการกตัญญูรู้คุณต่อเจ้าของที่ดินดั้งเดิม ท่านก็จะให้คุณ และให้พรเราทุกวันตามที่เราปรารถนาทุกประการ และช่วยดูแลกิจการเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

จะเห็นได้ว่าแต่ละศาลก็จะมีมีคุณูปการที่แตกต่างกันไป และยิ่งส่งผลดีหากเราประกอบพิธีให้ถูกต้องครบถ้วนเพราะเท่ากับเราตั้งศาลประกอบพิธีครบทุกองค์ประกอบจะทำให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

 ความหมายของศาลต่างๆที่เราตั้ง
การให้คุณของศาลต่างๆที่เราตั้ง
หน้าที่ขององค์ในศาลต่างๆที่เราตั้ง

Pin It