พิมพ์
หมวด: พราหมณ์พิธี
ฮิต: 22556
การเตรียมการก่อนการประกอบพิธีบวงสรวงพลีกรรมตัดต้นโพธิ์

- พิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้นั้น จะกระทำเมื่อต้องการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ริมรั้ว หรือในบ้าน หรือตัดต้นไม้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็มีความจำเป็นจะต้องประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาทั้งสิ้น

- ต้นไม้ต่างๆ เช่นต้นโพธิ์-ต้นไทร-ต้นตะเคียน หรือต้นไม้อื่นๆ
- วัตถุประสงค์ในการประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดา_ตัดกิ่งไม้_ตัดต้นไม้ต่างๆ ก็เพื่อเป็นการขอขมารุกขเทวดาหรือเทพเทวาองค์ใดองค์หนึ่งที่สิงสถิตย์อาศัยอยู่ณ.ต้นไม้นั้น ไม่ให้ท่านเกิดการไม่พอใจหรือบังเกิดความโกรธา และเป็นการบวงสรวงขอพรให้ท่านได้อวยพรให้สถานที่นั้นๆมีแต่ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง ท่านจะได้อวยพรก่อนที่จะเสด็จออกจากต้นไม้นั้นๆ
- ห้ามตัดห้ามเลื่อยกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่โดยพละการอันปราศจากการทำพิธีขอก่อนตัด เพราะอาจจะมีโทสานุโทษได้ เพราะรุกขเทวดาทั้งหลายก็เป็นเทวดาชั้นที่ยังมีโทสะ ยังมีความพิโรธโกรธเคืองมนุษย์ที่ทำโดยพละการ ไม่มีการทำพิธีและขอขมาใดๆ โทษไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้เลื่อยหรือผู้ตัดเพียงอย่างเดียว แต่โทษภัยทั้งหลายยังเกิดขึ้นกับเจ้าของสถานที่นั้นๆด้วย จึงต้องทำการบวงสรวงพลีกรรมขอขมาก่อน

ก่อนการการดำเนินการประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้
1. ให้แจ้งความประสงค์ที่จะประกอบพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาตัดกิ่งไม้-ตัดต้นไม้ พร้อมกับแนบแผนที่ สถานที่ที่จะตัดทอนกิ่งไม้ต้นไม้
2. เมื่อตกลงประกอบพิธีตามฤกษ์นั้นๆแล้วพราหมณ์ก็จะได้ดูฤกษ์และเตรียมการพิธี
3. เมื่อเสร็จพิธีบวงสรวงพลีกรรมพราหมณ์จะเจิมต้นไม้ ประพรหมน้ำเทพมนต์ และใช้ขวานจามรอบๆต้นไม้ให้ก่อนจพทำการตัดหากต้องการตัดต้นไม้ในวันประกอบพิธีเสร็จเลยก็ให้เตรียมคนและอุปกรณ์สำหรับตัด หรือเลื่อย หรือรถขุดเอาไว้ หรือจะตัดในวันถัดๆไปก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 7 วันเพราะจะมีเทพเทวาหรือรุกขเทวดาที่จรไปจรมาอาจจะเข้ามาอยู่อาศัยที่ต้นไม้นั้นอีก

ติดต่อสอบถามพราหมณ์

Gmail                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                         

(เช็คอีเมล์และตอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีเมล์เข้า)

โทร                     089-589 3139  080-533 5929                                     

(รับสายทุกสายที่โทรเข้า นอกจากขณะกำลังประกอบพิธี กรุณาแอดไลน์เพื่อสอบถาม)

LINE
         0805335929     (ติดต่อเรื่องพิธีตั้งศาล)

LINE         0895893139     (ติดต่อเรื่องพิธีทั่วไป)